وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ گروه مهندسی برق

دانشگاه صنعتی قوچان

تصمیم در مورد دانشجویان برق ورودی 93:

پیرو پیگیریهای انجام شده و مصوبه شورای محترم آموزشی دانشگاه، دانشجویان برق 93 که درس "آشنایی با مهارتهای زندگی" را در نیمسال اول تحصیلشان داشته اند، مجازند یک درس عمومی به صورت معرفی به استاد (غیر از معرفی به استاد برای حداکثر 6 واحد پایانی) اخذ نمایند. توصیه می شود این دسته از دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر به آقای مهندس حسینی مراجعه فرمایند.

  • ۹۶/۱۱/۳۰
  • عباسعلی قربان صباغ